งานห้องเรียนคู่ขนาน


ออทิสติก เป็นโรคที่เด็กจะมีความผิดปกติของพฤติกรรมในด้านต่างๆ เช่น การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น และมีพฤติกรรมซ้ำๆ ในการกระทำบางอย่าง รวมทั้งมีความสนใจในบางอย่างมากเป็นพิเศษ และมักมีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จำกัด ดังนั้นในแต่ละวัยของ เด็กจะมีปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ แบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับพัฒนาการในช่วงวัยนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นระยะในขวบปีแรก เด็กกลุ่มนี้จะมีข้อสังเกต เช่น การไม่สบตาหรือไม่มองหน้าคนเลี้ยง ไม่ส่งภาษา ไม่มองตามเวลาคนเลี้ยงเดินห่างออกไป หรือในกลุ่มเด็กอายุ 2 – 3 ขวบ ถ้าเป็นเด็กปกติจะแสดงออกทางพฤติกรรมของการมีความสนใจร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น เวลาชี้ให้ดูสิ่งต่าง ๆ เด็กปกติจะมองตาม ในขณะที่เด็กที่เป็นโรคออทิสติกจะเฉยๆ ไม่สนใจ ไม่เลียนแบบท่าทางของคนอื่น ไม่ชวนคนอื่นเล่นด้วย ไม่เข้าหาผู้อื่น เป็นต้น ถ้าโตขึ้นอายุ 3 – 4 ขวบ ก็จะยิ่งพบลักษณะเด็กแยกตัว มักเดินคนเดียวหรือถ้าจะเล่นด้วย ก็แสดงออกแปลก ๆ เช่น เข้าไปตีเพื่อน เป็นต้น

เมื่อโตขึ้นอีกจนถึงวัยเรียน เด็กจะไม่เข้าใจในเรื่องความรู้สึกของผู้อื่น อาจแสดงออกไม่ได้ เกี่ยวกับความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ เด็กอื่นจะมองว่าดูแปลกๆ ชอบเก็บตัวหรืออยู่ลำพังคนเดียว หรือชอบสนใจอะไรซ้ำ ๆ เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น โดยเด็กกลุ่มนี้จะเริ่มแสดงอาการก่อนอายุ 3 ขวบ สรุปแล้วเด็กในกลุ่มนี้จะมีความบกพร่องของการพัฒนาการทางด้านภาษา การสื่อสารกับผู้อื่น และการเข้าสังคม ต่างจากเกณฑ์ปกติในวัยเดียวกัน แต่การพัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กกลุ่มนี้จะปกติดี เช่น การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กต่างๆ จึงเริ่มคลาน ยืน เดิน ได้ตอนช่วงอายุปกติสมวัย ดังนั้นจะพบได้ว่าเด็กออทิสติกนั้นมีทั้งกลุ่มที่ไม่มีปัญหาทางระดับสติปัญญา (IQ ปกติหรือสูงกว่าปกติ) และกลุ่มที่มีปัญหาทางระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ หรือภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วยก็ได้

 


กิจกรรมการสอน

ฝึกทักษะทางการรับรู้และการเคลื่อนไหว (กล้ามเนื้อมัดใหญ่)

ฝึกให้นักเรียนรู้จักการเดินตามลอนเส้นวงกลมที่ครูกำหนดให้ได้ และสามารถเข้าใจคำสั่งของครูผู้สอน เช่น ครูใช้คำสั่งให้นักเรียนเดินตามรอยเส้นวงกลมไปในทิศทางด้านขวาและเดินตามรอยเส้นวงกลมไปในทิศทางด้ายซ้าย เป็นการฝึกการใช้กำลังส่วนกล้ามเนื้อขา เพื่อให้นักเรียนมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และยังเป็นการฝึกให้สังเกตเส้นรูปวงกลมเพื่อให้นักเรียนได้เดินตามรอยเส้นที่ครูผู้สอนกำหนดให้ได้ เป็นต้น


ทักษะวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ)

ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ลงมือทำงานศิลปะแบบง่ายๆ ที่ต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยการ ระบายสีรูปภาพที่ครูกำหนดให้ เช่น ระบายสีรูปภาพสัตว์ เช่น สุนัข กระต่าย หมี หมู สิงโต เป็นต้น ซึ่งภาพที่นักเรียนได้ระบายออกมาตามจิตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของการ ประดิษฐ์หมวกรูปสัตว์ที่นักเรียนเลือกนำมาระบายสีตามจิตนาการของนักเรียนเอง จากการทำกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนสามารถระบายสีได้ตามจิตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองและยังฝึกการมีสมาธิในการทำกิจกรรมได้อีกด้วย