โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

    1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
    2.งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
    3.งานบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
    4.งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนร่วม การจัดการศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน
    5.งานส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
    6.งานทะเบียนนักเรียน
    7.งานวัดผลและประเมินผล
    8.งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
    9.งานประกันคุณภาพการศึกษา
    10.งานบริการสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา)
    11.งานพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
    12.งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ
    13.งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
    14.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
   

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

    1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
    2.งานแผนงาน และจัดตั้งงบประมาณ 
    3.งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
    4.งานการเงิน
    5.งานบัญชี
    6.งานพัสดุและสินทรัพย์
    7.งานควบคุมภายใน
    8.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
    9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

    1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
    2.งานอาคารสถานที่ 
    3.งานรักษาความปลอดภัย
    4.งานยานพาหนะ
    5.งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์
    6.งานอนามัยและโภชนาการ
    7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    8.งานโสตทัศนูปกรณ์
    9.งานกิจกรรมนักเรียน
    10.งานระดมทุนและทรัพยากร
    11.งานธุรการและสารบรรณ
    12.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
    13.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    

กลุ่มบริหารบุคคล

    1.งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
    2.งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
    3.งานทะเบียนประวัติบุคลากร
    4.งานพัฒนาครูและบุคลากร
    5.งานสวัสดิการครูและบุคลากร
    6.งานวินัยและรักษาวินัย
    7.งานพิจารณาความดี ความชอบ
    8.งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    9.งานมาตรฐานวิชาชีพและ วิทยฐานะ
    10.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
    11.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    

กลุ่มบริหารงานศูนย์ฯสาขา

    1.งานวิชาการ
    2.งานอาคารสถานที่
    3.งานการเงิน
    4.งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
    5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย