คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

 

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

นาสมศักดิ์ แสงประเสริฐ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระมหาสมบัติ ภททปัญโญ

นางสาวสุภาวดี

พระมหาสมบัติ ภททปัญโญ

ผู้แทนสงฆ์

นางสาวสุภาวดี แจ่มจันทร์

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางลำจวน ไกรรัตน์

นายสำรวย

นางลำจวน ไกรรัตน์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสำรวย พุทธวงศ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางชัชฏาภรณ์

นายสำรวย

นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิด

ผู้แทนครู

นายนิรุต เพ็ชรกำแหง

ผู้แทนครู

นายสำรวย

 

 

นางสาวอรนลิน จอนะฝั้น

กรรมการและเลขานุการ