บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดตาก

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข้าราชการครู


นางสาวธัญดา เลิศเจริญพร

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางชัชฏาภรณ์ เลื่อนชิด

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสุกัญยา พรมอ้าย

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกัญญามาศ  นิลเต่า

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา

ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา กล้าหาญ

ครู

นายนิรุต เพ็ชรกำแหง

ครู

 

นางสาวธัญลักษณ์ ปะละท่า

ครู

นางสาวพัชรา เกตุขาว

ครู

นายอภิชน เลื่อนชิด

ครู

นางสาวชนกานต์ อินทะราชา

ครู

นางสาวกานดา ไพรอุดมภูมิ

ครู

นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง

ครู

นางสาวชไมภรณ์​ แก้วอาสา

ครผู้ช่วย

 

 

 

พนักงานราชการ


นางสาวราตรี เขียวสีทอง

พนักงานราชการ

 

นางพัชรินทร์ มารุนับ

พนักงานราชการ

 

นายมนตรี พรมอ้าย

พนักงานราชการ

นางสาวรุ่งทิวา  สารสี

พนักงานราชการ

นางสาวรัตนา  ชูช่าง

พนักงานราชการ

นางสาวแสงเดือน  ด้วงนา

พนักงานราชการ

นางสาวจันจิรา  เอื้ยงอ้าย

พนักงานราชการ

นางสาวพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์

พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้น

พนักงานราชการ

นายจิรายุทธ เขียวมาก

พนักงานราชการ

นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุล

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง


นางสาว

ครูผู้สอน

นางสาวกัลยกร กำเนิดเพชร

ครูผู้สอน

นางสุมาไร แป้นน้อย

ครูผู้สอน

 

 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกรรณิการ์  ปิ่นมณี

ธุรการ

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก


 

นางสาวเมธินาท ไกรรัตน์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววราภรณ์  พุคโต

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรกำแหง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุกัญญา หอมสุด

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กุล
เมริสา

นางสาวกอร์ปกุล ธรรมเจริญ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางปิ่นสุวรรณ ช่างแก้ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีรวัฒน์ เปี้ยตา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเจนณรงค์ ใจพรมมินทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจีระภา กาญนชัยณรงค์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวทิพวรรณ จิ๋วสายแจ่ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปาริชาติ แสงท้าว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวขันเงิน ซะซู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

สุกัญญา หอมสุด

นางสาวธนนันท์ นิลจันทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวณัฐกมล วงค์บุตรดี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวหนึ่งฤทัย อิ่มกระจ่าง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายบุญชู สังขะจันทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งคนงาน


นางวสุรมย์ เทียมศรี

คนครัว

นายกรีฑา เครือฟั่น

นักการภารโรง

นายสมชาย ขันทอง

ยาม

นายวันชัย จันทร์ฤทธิ์

นักการภารโรง