วิสัยทัศน์ 
 “ผู้พิการได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เสมอภาค 
  ภายใต้การบริหารที่เป็นระบบ และการมีส่วนร่วม”