วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
 เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ
 มีความเชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน